Stoel stalen poot
Eden - Esra
Eloy
Ivy - Iwan
Pip - Puck
Roger - Remco
Romy Caro - Romy Cadilac
Rico - Remi
Romy - Romy barkruk
Ruby - Roza
Ravi - Ray